YOU.

SUMMER SALE UP TO -50%

cropped logo 4

REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „POWIEDZ GDZIE ZAŁOŻYSZ BLUZĘ COMFY Y O U. I Z CZYM JĄ ZAŁOŻYSZ”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „SPECIALY FOR YOU” w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook działającym pod adresem www.instagram.com (dalej „Konkurs”).

2.     Konkurs organizowany jest firmę YOU STORE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211236831

      Email: you@youstore.pl

Konto bankowe: 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702

Strona internetowa: www.youstore.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

zwana dalej „Organizatorem”.

3.     Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).

4.     Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

5.     Konkurs prowadzony będzie na Instagramie Organizatora znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/youstore.pl/ (dalej: „Konto”).

6.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i oznacza jego akceptację.

7.     Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram.

8.     Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2 UCZESTNICZKI/UCZESTNICY KONKURSU

1.     Uczestniczkami/Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik/Uczestniczka”).

2.     Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3.     Uczestniczka/Uczestnik oświadcza, że:

a)     jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadającą odpowiednią zgodę, o której mowa w 2 niniejszego paragrafu powyżej;

b)    zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c)     wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d)    zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama oraz regulaminu Organizatora;

e)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f)      jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram i posiada na nim swoje indywidualne konto.

4.     W Konkursie nie mogą uczestniczyć ewentualni pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICWTA W KONKURSIE

1.     Zadaniem Uczestniczki/Uczestnika jest:

a)     rozpoczęcie obserwowania, jeśli Uczestniczka/Uczestnik jeszcze nie obserwuje, Konta Organizatora na Instagramie (link do Konta podany w § 1.5 niniejszego Regulaminu);

b)    polubienie postu konkursowego,

c)     odwiedzenie strony internetowej www.youstore.pl

d)    przejrzenie asortymentu oferowanego w tym czasie przez Organizatora i wybranie dwóch produktów – dla siebie i przyjaciółki, jaki chciałoby się wygrać w konkursie,

e)    zaproszenie do wzięcia do udziału koleżanek posiadających aktywne konto na Instagramie wpisując znak „@” oraz nazwę jaką dany użytkownik posługuje się na Instagramie (np. dla Organizatora jest to nazwa „@youstore”).

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 3.1 Regulaminu.

2.     Jedna Uczestniczka/Uczestnik ma prawo do przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia.

3.     Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

4.     Uczestniczka/Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi mieć aktywne konto na Instagramie.

5.     Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

6.     Przystępując do Konkursu Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestniczkę/Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.

7.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestniczki/Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

8.     W przypadku niewykonania któregoś z zadań opisanych w § 3.1 Regulaminu dokonany przez daną Uczestniczkę/Uczestnika jego Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzcy Konkursu.

 

§ 5 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 01 czerwca 2023 roku, tj. od dnia umieszczenie Postu Konkursowego na Koncie do dnia 10 czerwca 2023 roku włącznie.

 

§ 6 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY SPOŚRÓD UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.     Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.

2.     Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Organizatora spośród wszystkich Uczestniczek/Uczestników Konkursu.

3.     Nagroda zostanie przyznana jednej Uczestniczce/Uczestnikowi („Zwycięzcy”).

4.     Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Koncie Organizatora w terminie do 14 czerwca 2023 roku.

 

§ 7 NAGRODA

1.     W Konkursie nagrodą są dwa wybrane przez Uczestniczkę/Uczestnika produkty dostępne w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora – www.youstore.pl („Nagroda”).

2.     Nagrody w Konkursie nie może zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

3.     Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzców jest przesłanie przez niech Organizatorowi, z wykorzystaniem tego samego Konta, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu na Koncie, wiadomości potwierdzającej imię i nazwisko Zwycięzcy, numer telefonu kontaktowego, oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma być mu Nagroda. Zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany o wygraniu Konkursu w wiadomości jaka zostanie wysłana do niego za pośrednictwem Instagramu.

 

§ 8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestniczek/Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania produktu wygranego w Konkursie, z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki/Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2.     Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestniczki/Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestniczek/Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w tym w szczególności Uczestniczek/Uczestników, którzy:

a)     zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b)    podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

c)     podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagramu kont/profili osób trzecich;

d)    ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e)    tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagramu.

 

 

 

§ 9 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Uczestniczka/Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu oraz przyznania nagród w Konkursie.

2.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestniczki/Uczestników Konkursu jest Organizator.

3.     Podanie danych osobowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ma charakter dowolny, lecz może się okazać niezbędnym do przystąpienia przez Uczestniczkę/Uczestnika do Konkursu.

4.     Dane osobowe Uczestniczek/Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzonego Konkursu.

5.     Dane osobowe Uczestniczek/Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.

6.     Uczestniczki/Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

7.     Każdej Uczestniczce/Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.

8.     W momencie usunięcia danych Uczestniczka/Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestniczki/Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a)     kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b)    korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 11 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.     Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdą Uczestniczkę/Uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: you@youstore.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2.     Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki/Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.     Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres, z którego została ona wysłana wskazany w treści reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

§ 12 PODATEK DOCHODOWY

1.     Nagrody otrzymane przez Uczestniczki/Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) (zwana dalej “ustawą o pdof”).

2.     W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestniczkę/Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o Podatku dochodowym od osób fozycznych dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3.     W przypadku gdy wartość nagrody otrzymanej w Konkursie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne, które nie będą wydawane zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród.

 

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestniczek/Uczestników oraz Organizatora.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku i obowiązuje do zakończenia Konkursu.

3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4.     Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Koncie Organizatora.

 

6.     Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres jego trwania na Stronie Internetowej Organizatora w zakładce „Regulamin konkursu”.

Koszyk
0
    Koszyk
    Brak produktów w koszykuWróć do sklepu