YOU.

Darmowa dostawa od 400 zł | Prezent w koszyku  

cropped logo 4

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego youstore.pl

 1. Postanowienia wstępne
 • Sklep internetowy YOU. dostępny pod adresem internetowym youstore.pl jest platformą prowadzoną przez Dorotę Lange-Socha prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą YOU STORE DOROTA LANGE-SOCHA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211236831, REGON 142816734.
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności składania zamówień dostępnych produktów, czas i zasady realizacji zamówień, uiszczania płatności oraz uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia, składania reklamacji i ich rozpatrywania.
 • Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego YOU.  akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.
 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę pod adresem internetowym youstore.pl pozwalający Klientom w szczególności na zawieranie Umowy kupna – sprzedaży.
 • Klient/Kupujący – każdy podmiot: osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego youstore.pl.
 • Konsument – konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Przedsiębiorca Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym youstore.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YOU STORE DOROTA LANGE-SOCHA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211236831, REGON 142816734.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj, ilość Produktów i ich cenę.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie oraz Zamówieniach rozpoczętych (opcja obecnie niedostępna, opcja najprawdopodobniej dostępna w przyszłości).
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (opcja dostępna w przyszłości).
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca ewentualnym przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Produkt personalizowany – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca ewentualnym przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wykonana na indywidualne zamówienie Klienta ze wskazanymi przez niego modyfikacjami dotyczącymi wymiarów Produktu.
 • Dni Robocze– wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 1. Kontakt ze Sklepem
 • Adres Sprzedawcy: ul. Opaczewska 44/21, 02-372 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy: you@youstore.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 508 337 757
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19.
 1. Warunki ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: youstore.pl.
 • Sklep internetowy youstore.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem stosownego przycisku zamieszczonego na stronie głównej serwisu youstore.ploraz pobrać go i wydrukować.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 • Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Na stronie youstore.pl oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność YOU STORE z siedzibą w Warszawie.
 • W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 • Sprzedawca dochowuje należytej staranności, by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez jego zakładania przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Klient zawierający Umowę sprzedaży bez zakładania konta, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki Formularza zamówienia prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 • Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.
 • W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa takie jak m.in. treści propagujące przemoc, zniesławiające, naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić
  zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
 • Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:
  – Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
  – Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  – Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku,
  – Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 1. Wymagania techniczne
 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć (m.in. Flash Player, javascript),
 • posiadanie aktywnego, aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies umożliwiająca ich instalacje (w trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki cookies).
 • Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
 1. Zakładanie Konta w Sklepie 
 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie m.in. następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła (ciągi znaków ustalone przez Klienta) ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wglądu, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.
 1. Składanie  Zamówień, ich realizacja oraz zawarcie umowy sprzedaży
 • Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 • W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  – wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do koszyka klikając przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  – zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  – prawidłowo wypełnić  wszystkie rubryki Formularza Zamówienia w tym m.in. podać dane do wysyłki, rodzaj wysyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz podać inne dane niezbędne do nawiązania kontaktu, ustalenia treści, zmiany, i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta,
  – wybrać metodę dostawy (dostarczenia Towaru),
  – wybrać metodę płatności,
  – Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie “Kod rabatowy” lub równoznaczne. Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu “Aktywuj” lub równoznaczne cena odpowiednio ulegnie modyfikacji,
  – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i Płacę” lub innego równoznacznego – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu lub Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
  – zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności,
  – potwierdzić Zamówienie klikając przycisk “Kupuję i Płacę” lub inny równoważny,
  – opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.,
 • Kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” lub równoznacznego powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
 • Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży między Klientem a Sklepem.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, przyjmuje Zamówienie do realizacji (przyjęcie oferty). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 • Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
 • Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, zostanie anulowane, a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 • W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: you@youstore.pl.
 • Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep, jedynie na wyraźne żądanie Kupującego oraz po potwierdzeniu mozliwości dokonania zmiany przez Sklep.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  • W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.
  • Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
  • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
  • Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 1. Zamówienia personalizowane
 • Poza gotowymi produktami dostępnymi w bieżącej kolekcji, w YOU. można zamówić produkty na indywidualne zamówienie klienta.
 • Personalizacja produktu dotyczy jedynie jego wymiarów lub koloru.
 • Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi, ani wymianie (Podstawa Prawna – Ustawa o Prawach Konsumenta Dz.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt. 1)
 • o czym Klient jest każdorazowo informowany w wiadomości e-mail.
 • W celu zamówienia personalizowanego produktu należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo wysyłając informacje na adres you@youstore.pl i poinformować go o chęci złożenia zamówienia indywidualnego. W wiadomości do Sprzedawcy należy szczegółowo wskazać jakie zmiany mają zostać wprowadzone do danego produktu. W odpowiedzi zwrotnej Sprzedawca wskaże czy zamówienie indywidualne będzie mogło być zrealizowane, jaki będzie koszt uszycia produktu o innych cechach oraz jaki będzie czas realizacji zamówienia. Do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub winny ustalony przez strony sposób.
 • Koszt personalizacji produktu wynosi od 50 do 300 zł, w zależności od zmian jakie mają być wprowadzone.
 • Zapłaty ceny za produkt (koszt produktu, koszt personalizacji i koszt wysyłki) należy dokonać na konto Sprzedawcy (MBank 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702). Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 • Czas oczekiwania na personalizowany produkt wynosi do 21 dni roboczych.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim lub w innym języku wybranym przez Użytkownika.
 1. Ceny, płatności i dostawa
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, Rabaty i promocje nie sumują się.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze, płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne za pomocą serwisu PayU, Przelewy24, w tym Blik.
 • Klient może skorzystać z następujących form płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisów świadczących obsługę płatności on-line w zakresie płatności szybkimi przelewami: PayU, Przelewy 24.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  – PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495;
  – Przelewy 24 – spółka PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór w punkcie odbioru z przedpłatą lub za pobraniem.
 • Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
 • Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
 • Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Dostawa zamówionych Produktów na terytorium Polski odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską DPD albo przesyłka kurierska lub Paczkomatowa realizowana przez InPost.
 • Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane są każdorazowo w momencie składania Zamówienia ze wskazaniem ceny dla poszczególnych, aktywnym w danym monecie w Sklepie, metod wysyłki.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Odpowiednia procedura obowiązuje przy odbiorze paczki z paczkomatu lub przy skorzystaniu z innej dostępnej w Sklepie metody doręczenia Zamówienia.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy lub innych błędnych lub niedokładnych danych podczas składania Zamówienia.
 • Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.
 • Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
 • Termin wysyłki Zamówienia wynosi w Sklepie od 2 do 5 dni roboczych. Wskazany termin liczony jest w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu,
 • Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 • W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub, że nie jest ono możliwe do realizacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 • Jeśli zapłata za Zamówienie, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 • W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym); płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki; płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 • W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w czasie wskazanym w niniejszym punkcie powyżej, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi: 1 – anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), 2 – anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie; 3 – realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako ostateczne; 4- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i za granicą. W przypadku wysyłki poza granice Polski nie będzie miał zastosowania § 8 Regulaminu, a Klient zostanie odrębnie poinformowany o kosztach wysyłki Zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów wysyłki i ich opłaceniu.

  10. Wymiana towaru na inny

 • Istnieje możliwość wymiany zakupionych Produktów na inne dostępne w Sklepie.
 • W celu wymiany pierwotnie zamówionego Towaru na inny należy odesłać Towar, który ma zostać wymieniony na inny na adres:
  YOU./LABRAN LOGISTICS
  Poziomkowa 2A
  74-400 Dębno
 • Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu dostępny do pobrania tutaj z wyraźnym wskazaniem jak Towar jest odsyłany i na jaki Towar ma zostać wymieniony (należy wskazać nazwę oraz rozmiar).
 • Koszt wysyłki do Sklepu artykułu jaki ma zostać wymieniony ponosi Klient. Sklep wyśle wymieniony artykuł na swój koszt.
 • Na wymianę towaru Klient ma 21 od dni otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana nie będzie możliwa.
 • Sklep dokona wszelkich starań by artykuł, na który wymieniany ma zostać pierwotny zakup, był wysłany w jak najszybszym czasie. Maksymalny termin wysyłki produkt na wymianę to 21 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przesyłki z Towarem do wymiany.
 • W przypadku wymiany na artykuł w innej cenie, niż ten pierwotnie zakupiony Sklep dokona zwrotu nadpłaty lub przekaże Klientowi informacje o konieczności dokonania dopłaty.

  11. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument oraz Przedsiębiorca Konsument może w terminie 30 dni (dwadzieścia jeden) odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ustawowo (Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ze zm.) jest to 14 dni (czternaście), w YOU. 30 dni.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty odbioru Towaru.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres you@youstore.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Drawska 14a/3, 02-202 Warszawa. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu dostępnym  tutaj.
 • W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar wraz formularzem zwrotu będącym oświadczeniem o odstąpieniu do umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres:
  YOU./zwroty, reklamacje
  ul. Drawska 14a/3
  02-202 Warszawa
  508 337 757
  w terminie 21 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem.
 • Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • W sytuacji częściowego odstąpienia od umowy, jeśli próg kwotowy spełniający warunki przyznania rabatu nie zostanie osiągnięty Konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodniony inny środek płatności co nie będzie się wiązało dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania Towaru.
 • Konsument oraz Przedsiębiorca Konsument ponosi bezpośrednie koszty oraz ryzyko zwrotu Produktu.
 • Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Nie będą odbierane także paczki wysyłane do różnego rodzaju punktów odbioru, w tym paczki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, które trzeba odebrać osobiście w placówce Poczty.
 • Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi pierwotnie zamocowanymi metkami i zabezpieczeniami.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt nie może posiadać  żadnych zabrudzeń (w tym sierści zwierząt).
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  – w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
  – w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.12. Reklamacja i gwarancja
 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: info@lecollet.pl
 • Reklamowany produkt należy odesłać na adres: ul. Drawska 14a/3, 02-202 Warszawa.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 rok od daty wydania produktu, o ile w ciągu miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • Treść reklamacji i towar odsyłany w ramach procedury reklamacji wraz z dowodem zakupu produktu w Sklepie należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • W reklamacji trzeba zawrzeć przede wszystkim dane umożliwiające identyfikację Klienta, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z reklamacją.
 • Jeżeli dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Jeżeli dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu (na swój koszt) inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.13. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • Konsument może skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Kupujący w toku procedury zamówienia produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.14. Polityka prywatności i dane osobowe w Sklepie internetowym
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 • Dane osobowe Klientów podawane prze Klienta przy składaniu zamówienia (zarówno przy założeniu konta oraz przy zamówieniu bez rejestracji) podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
 • Więcej informacji o polityce prywatności, zasadach zbierania i przechowywania danych osobowych Klienta znajduję się w Polityce prywatności Sprzedającego.15.  Postanowienia końcowe
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku wystąpienia ewentualnej niezgodności jakiekolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje nadrzędność tychże przepisów nad Regulamin, dostosowania się do tychże przepisów.
 • O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • Regulamin obowiązuje Kupującego w trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • Wszelkie ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedającym będą rozwiązywane polubownie w drodze mediacji pozasądowej lub sądowej. W przypadku braku braku możliwości osiągnięcia porozumienia sądem właściwy do rozstrzygnięcia powstałego sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Aktualna wersja REgulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin znajdującej się w stopce strony.
Koszyk
0
  Koszyk
  Brak produktów w koszykuWróć do sklepu