Szukaj

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „POLOWANIE NA UBRANIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja promocji „POLOWANIE NA UBRANIE” w serwisie społecznościowym Instagram działającym pod adresem www. Instagram.com Konkursu, Facebook działającym pod adresem www.facebook.com oraz na stronie internetowej organizatora promocji – www.youstore.pl.
 2. Promocja pod nazwą „Polowanie na ubranie”, zwana dalej: „Promocją”, organizowana jest przez Olgę Jaroszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Olga Jaroszyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 537-254-20-13, REGON 385421401.

Adres korespondencyjny: j.w.

Email: you@youstore.pl

Konto bankowe: 20 1140 2004 0000 3702 7482 4522

Strona internetowa: www.youstore.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Promocja obowiązuje od 17 czerwca 2020 roku do odwołania.
 2. Promocja prowadzona będzie na Facebooku (w tym na stronie profilowej Organizatora znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/You-110784853619377/), Instagramie (w tym na stronie profilowej Organizatora znajdującej się pod adresem https://www.instagram.com/youstore.pl/) oraz stronie internetowej Organizatora – https://www.youstore.pl.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.
 4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i oznacza jego akceptację.
 5. Promocja nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych posiadającą odpowiednią zgodę, o której mowa w 2 niniejszego paragrafu powyżej;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Promocji;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i Instagram oraz regulaminu Organizatora;
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram i posiada na chociażby jednym z nich swój indywidualny profil.
 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć ewentualni pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Celem Promocji jest umożliwienie Uczestnikom zakupienia na Stronie Internetowej określonego produktu wybranego przez Organizatora z dostępnego w danym czasie asortymentu w cenie promocyjnej (dalej: „Produkt promocyjny”).
 2. Wzięcie udziału w Promocji będzie możliwe jeden raz w tygodniu, w każdy wtorek, poczynając od 17 czerwca 2020 roku, od godziny 11:00 do godziny 24:00.
 3. Promocja trwa od dnia 17 czerwca 2020 roku włącznie do odwołania.
 4. Promocja jest dostępna w formie ogłoszenia promocyjnego na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Oznacza to, że informacja o możliwości zakupu produktu w Promocji będzie udostępniona na Fanpage’u Organizatora na jego Facebooku w formie postu oraz w formie postu na profilu Organizatora na Instagramie (dalej: „Posty promocyjne”).
 5. Dodatkowo informacja o Promocji będzie mogła być widoczna na stronie profilowej Organizatora na Facebooku w formie tzw. zdjęcia w tle, w formie tzw. relacji na profilu Organizatora na Facebooku i Instagramie, oraz na stronie głównej na Stronie Internetowej Organizatora.
 6. Dodatkowo Organizator będzie informował i przypominał o Promocji w postach i relacjach na Facebooku i Instagramie na kilka dni przez każdym kolejnym wtorkiem, tj. dniem, w którym będzie można skorzystać z promocji.
 7. Kupno produktu Objętego promocją będzie możliwe na Stronie Internetowej Organizatora zgodnie z procedurą zakupu opisaną w regulaminie sklepu Organizatora dostępnego na Stronie Internetowej.
 8. Ilość sztuk danego produktu objętych Promocją będzie ograniczona.
 9. Promocja nie dotyczy innych produktów w cenach promocyjnych lub objętych wyprzedażą.
 10. Promocja nie może obejmować produktów już wyprzedanych.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Zadaniem Uczestnika Promocji jest:
 1. rozpoczęcie obserwowania, jeśli Uczestnik jeszcze nie obserwuje, profilu Organizatora na Facebooku lub Instagramie (stosowne linki podane w §1.3 niniejszego Regulaminu);
 2. znalezienie produktu objętego Promocją wśród wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Organizatora dostępnej na jego Stronie Internetowej. Produkt ten będzie miał oznaczenie graficzne na zdjęciu ,,upolowany”;
 3. dokonanie zakupu produktu objętego w dany wtorek i w określonych godzinach Promocją;
 4. zamieszczenie, w formie komentarza pod jednym z Postów Promocyjnych informacji o zakupieniu produktu objętego Promocją pisząc słowo ‘upolowałam/łem’ oraz zamieszczając zdjęcie zakupionego produktu.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Dostęp do Promocji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik chcący wziąć udział w Promocji musi mieć aktywne konto na Facebooku lub Instagramie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4.1 Regulaminu.
 4. Po wykonaniu wszystkich zadań opisanych w § 4.1 Regulaminu produkt zakupiony w Promocji będzie wysyłany za pośrednictwem dostępnych na stronie Organizatora opcji wysyłek zgodnie z ich cennikiem widocznym na Stronie Internetowej. Koszt dostawy pokrywa Uczestnik.
 5. W przypadku niewykonania któregoś z zadań opisanych w § 4.1 Regulaminu dokonany przez danego Uczestnika zakup produktu objętego Promocja będzie anulowany, a uczestnictwo w Promocji będzie uznane za nieskuteczne i niezgodne z Regulaminem.
 6. Zakupiony produkt objęty Promocją nie będzie mógł być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nie podlega on również zwrotowi lub wymianie.

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Promocji, w tym za brak możliwości przekazania produktu zakupionego w Promocji, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama, w tym w szczególności Uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Promocji;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagramie.

§ 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ma charakter dowolny, lecz może się okazać niezbędnym do przystąpienia przez Uczestnika do Promocji.
 4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji.
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Promocji wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Promocji.
 8. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Promocji przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Promocji nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Promocji, w szczególności:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Promocji lub jej części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
 2. korzystanie z Promocji w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: you@youstore.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku i obowiązuje do zakończenia Promocji.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej Stronie Internetowej Organizatora.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest przez cały okres jej trwania na Stronie Internetowej Organizatora.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów